Felhasználási feltételek

Az adatkezelési tájékoztató tartalma
 
1./ Az adatkezelési tájékoztató célja
2./ Az adatkezelő adatai
•    1 Adatvédelmi tisztviselő
3./ A kezelt személyes adatok köre
•    1 Ajánlatkéréskor megadott személyes adatok
•    2 Technikai adatok
•    3 Cookie-k (Sütik)
•    3.1 A sütik feladata
•    3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
•    4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
•    5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
•    6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
4./ A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
5./ Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

•    1 Általános adatkezelési irányelvek
6./ Az adatok fizikai tárolási helyei
7./ Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

8./ Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
•    1 Tájékoztatáshoz való jog
•    2 Az érintett hozzáféréshez való joga
•    3 Helyesbítés joga
•    4 Törléshez való jog
•    5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
•    6 Adathordozáshoz való jog
•    7 Tiltakozás joga
•    8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
•    9 Visszavonás joga
•    10 Bírósághoz fordulás joga
•    11 Adatvédelmi hatósági eljárás
9./ Egyéb rendelkezések

1./ Az adatkezelési tájékoztató célja
A Greenhess Kft., továbbiakban, adatkezelő, magára nézve kötelező érvényűek ismeri el az adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelési eljárás megfelel a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi meghatározásaiban megjelenő elvárásoknak.
Cégünk adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tamasfahaz.hu/adatvedelem címen. A Greenhess Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, vásárlóit.
 A Greenhess Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását; személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Greenhess Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


2./ Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Greenhess Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).
•    Név: Greenhess Kft.
•    Székhely: 4225 Debrecen, Monostorerdő u. 98. sz.
•    Cégjegyzékszám: 09-09-032881
•    A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
•    Adószám: 29266412-2-09
•    Telefonszám: +36-1-4900-405
•    E-mail: info@tamasfahaz.hu


2.1 Adatvédelmi tisztviselő
•    Név: Hegedüs Gábor
•    Telefonszám: +36-1-4900-405


3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Kapcsolatfelvétel során megadandó személyes adatok
A Greenhess Kft. –vel való kapcsolatfelvétel során megoszt olyan személyes adatokat, mint a Név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, illetve az esetleges későbbi együttműködés során olyan személyes adatokat, mint születési idő, hely, adóazonosító szám, bankszámlaszám, valamint cégek esetében cégnév, elérhetőség, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám. Ezekre az adatokra a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges megrendelő beazonosításához, kapcsolattartáshoz, illetve az elvégzett munka után történő elszámoláshoz elengedhetetlen szükség van.

3.2 Technikai adatok
A Greenhess Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Greenhess Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Greenhess Kft. az adatkezelés során titoktartó: megvédi az információt, hogy ahhoz az arra jogosultak férhessenek, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot, cookie-t ún. (süti) helyez el és a későbbi látogatás során visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
A megrendelés teljesítéséhez, a megrendelő beazonosításához kötelezően kitöltendő -személyes adatokat tartalmazó - mezők:
Név
Lakcím
Telefonszám
E-mail cím
Kért szolgáltatás helye

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
A megrendelés teljesítéséhez megrendelő, illetve szerződés kötődik. Az érvényes dokumentumok létrehozásához kötelezően megadandó személyes adatok:
Név
Születési név
Anyja neve
Születési helye, ideje
Személyi igazolvány száma
Lakcíme
Szolgáltatás teljesítésének pontos címe, helyrajzi száma.
A megrendelés teljesítése idején kapcsolattartáshoz kötelezően kitöltendő mezők:
Név
Telefonszám
E-mail cím


3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A Greenhess Kft. hírleveleket nem alkalmaz.


4./ A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
•    Adatkezelés neve: Árajánlat készítés, Szerződés kötés, Megrendelő
•    Felhasználása: Árajánlat készítés, Szerződés kötés, Megrendelő
•    Jogalap: Árajánlat készítés, Szerződés kötés, Megrendelő
•    Megőrzési idő: Az ügylet lezárásának ideje, de max. 5 év (termék garancia igény)
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Greenhess Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat, az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Greenhess Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•    évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
•    évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
•    évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
•    évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
•    évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).


6./ Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az fér hozzá.


7./ Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatokat a Greenhess Kft. és ezen belül a munka elvégzésével megbízott kapcsolattartó ismerheti.  A megismert adatokat a Greenhess Kft. harmadik fél számára nem adja ki! Ez alól kivételt képeznek a jelen tájékoztató 3. pontjában rögzített online adatok, illetve az egyéb törvény által szabályozott esetleges hatósági megkeresések.


8./ Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Greenhess Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
•    az adatkezelés céljai;
•    az érintett személyes adatok kategóriái;
•    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
•    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
•    a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
•    az adatforrásokra vonatkozó információ;
•    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Greenhess Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Greenhess Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
•    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
•    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
•    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
•    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
•    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
•    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
•    a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
•    vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Greenhess Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•    vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
•    Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
•    Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
•    Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
•    Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
•    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
•    Honlap: http://www.naih.hu

9./ Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban felsorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Greenhess Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.